Civilno društvo

Da bismo mogli razmotriti ulogu koju civilni sektor ima ili bi trebalo imati na području energetike, potrebno je znati što je to civilno društvo, zašto mu je energija važna i potrebna, te na koje načine energetski sektor, kao dio poslovnog sektora, i civilni sektor međudjeluju. Da bi suradnja između javnog, civilnog i poslovnog energetskog sektora bila uspješna, potrebno je upoznati se sa svim dionicima, njihovim ulogama te pozitivnim primjerima već ostvarene suradnje.

Što je to civilno društvo?

12.10.2008

Suvremena demokratska društva odlikuju se paralelnim postojanjem i stalnim preplitanjem aktivnosti triju sektora: javnoga, poslovnog i civilnog. Civilni sektor prvenstveno je organiziran u udrugama i inicijativama građana, a najkraće rečeno, to su građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja. Civilno društvo je društvo u kojem civilni sektor preuzima važnu i aktivnu ulogu.

Međudjelovanja civilnog i energetskog sektora

12.10.2008

Civilni sektor, kao manje ili više formalan ali svakako artikuliran glas zainteresiranih građana prvenstveno je organiziran u udrugama i inicijativama građana. Kada se razmišlja o međudjelovanju civilnog društva i energetskog sektora, odnosno poslovnog sektora u cjelini, može se zaključiti da građani nisu zainteresirani za poslovni sektor kao takav, već ih zanimaju utjecaji koje on ima na njih osobno i društvo u cjelini.

Mreže za održivi razvoj

Broj sadržaja u mapi: 16

Blogovi

Broj sadržaja u mapi: 5

Udruge

Broj sadržaja u mapi: 4

Katalog udruga na portalu MojaEnergija je zamišljen kao web katalog udruga koje djeluju po Hrvatskoj.